photo

Система за развитие на човешките ресурси

от БИПА ЕООД на 08 Февруари, 2018

Във връзка с проект BG05M9OP001-1.008-1877 „Качествени работни места в БИПА ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” бе разработена и успешно адаптирана система за развитие на човешките ресурси в БИПА ЕООД като целите на тази система са следните:

  1. Постигане оптимизация на работните процеси и организация на труда във фирмата;
  2. Внедряване на гъвкави форми на заетост и оптимизиране на работните процеси, като с това се цели да се постигане по- лесно съвместяване на професионалния и личен живот на кадрите;
  3. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване производителността и опазване на околната среда;
  4. Усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси и създаване на предпоставки за повишаване на производителността на труда и качеството на работа.

Предвиденият разход по дейността е на обща стойност 17 900,00 лева без ДДС.