photo

Във връзка с проект BG05M9OP001-1.008-1877 „Качествени работни места в БИПА ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и във връзка с популяризирането на осигурения чрез ОП РЧР финансов принос от Европейския финансов фонд фирма БИПА ЕООД осъществи следните дейности:

  1. Поставяне на видно за обществото място на информационна табела и плакати с размери А3, съдържащи емблемата на Европейския съюз и упоменаването на „Европейски съюз”; наименованието на съфинансиращия фонд на АСФ; общото лого за програмен период 2014-2020г.; наименованието на финансиращата програма ОП РЧР; наименованието на проекта и главната му цел; общата стойност на проекта и размера на европейското и националното съфинансиране; начална и крайна дата на изпълнение на проекта.
  2. Бяха направени също така 100 броя брошури с цел разпространение сред заинтересовани страни и обществеността;
  3. Публикуване и периодично актуализиране на подробна информация за одобрения за финансиране проект на интернет страницата на фирмата.

Предвиденият разход по дейността е на обща стойност 2000,00 лева без ДДС.